Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

novelistic /nɔvə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tiểu thuyết