Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compiler /kəm'pailə[r]/  

  • Danh từ
    người sưu tập; người biên soạn
    (máy điện toán) chương trình biên dịch

    * Các từ tương tự:
    compiler language, compiler program