Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

editor-in-chief /'editəzin'tʃi:f/  

  • Danh từ, số nhiều editors-in-chief
    chủ bút, tổng biên tập