Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  senior to somebody
  lớn tuổi hơn
  he is ten years senior to me
  anh ta lớn hơn tôi mười tuổi
  ở cấp bậc cao hơn, có quyền hạn cao hơn
  có những phòng riêng cho sĩ quan cấp [bậc] cao và sĩ quan cấp [bậc] thấp
  thâm niên hơn
  she is senior to mesince she joined the firm before me
  bà ta thâm niên hơn tôi vì đã vào làm ở xí nghiệp trước tôi
  Danh từ
  (thường Senior, viết tắt Sen) Bố, Cha (đặt ngay sau tên ai)
  John F.Davis Cha
  (thuộc ngữ) phổ thông cấp 2 (trường)
  người lớn tuổi hơn
  he is my senior by two years
  anh ta lớn hơn tôi hai tuổi
  học sinh trường phổ thông cấp 2
  (Mỹ) sinh viên năm cuối đại học
  her senior year at college
  năm cuối đại học của cô ta

  * Các từ tương tự:
  senior citizen, Senior, Nassau W, seniores priores, seniority, Seniority practices