Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (nói trại)
    người già; người hưu trí