Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Phương pháp thâm niên
    Các phương pháp điều chỉnh việc thăng chức, giáng chức và sa thải trong một bộ phận của hãng theo mức độ thâm niên của người lao động