Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seniority /,si:ni'ɒrəti/  /,si:ni'ɔ:rəti/

 • sự cao tuổi hơn; sự thâm niên hơn
  should promotion be through merit or seniority?
  thăng cấp niên căn cứ vào công lao hay thâm niên?
  mức độ thâm niên hơn
  a doctor with five years seniority over his colleague
  một bác sĩ mức độ thâm niên cao hơn (thâm niên hơn) đồng nghiệp năm năm

  * Các từ tương tự:
  Seniority practices