Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reviser /ri'vaizə[r]/  

  • Danh từ
    người xem lại, người duyệt lại