Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

editorial /,edi'tɔ:riəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] công tác biên tập
  the editorial office
  tòa soạn
  editorial work
  công tác biên tập
  Danh từ
  bài xã luận

  * Các từ tương tự:
  editorialist, editorialization, editorialize, editorializer, editorially