Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leader-writer /'li:də raitə/  

  • Danh từ
    người viết xã luận