Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    rạch
    khắc, chạm