Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commentator /'kɒmenteitə[r]/  

 • Danh từ
  (+ on)
  người tường thuật
  nhà bình luận
  a commentator on political events
  nhà bình luận sự kiện chính trị
  người chú giải