Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ký sự
  she wrote a memoir of her stay in France
  bà ta viết một tập ký sự về thời gian bà ta ở Pháp
  memoirs
  (số nhiều) hồi ký

  * Các từ tương tự:
  memoirist