Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journalize /'dʤə:nəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  (thương nghiệp) ghi vào sổ nhật ký (kế toán)
  ghi nhật k
  Nội động từ
  giữ nhật k

  * Các từ tương tự:
  journalizer