Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journalese /dʒɜ:nə'li:z/  

  • Danh từ
    (xấu)
    thể văn báo chí