Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journal-box /'dʤə:nlbɔks/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) hộp ổ trục