Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tabloid /'tæblɔid/  

  • Danh từ
    báo khổ nửa (đăng tin tức vắn tắt)
    tabloid journalism
    (thường xấu) báo chí lá cải