Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journalism /'dʒɜ:nəlizəm/  

  • Danh từ
    nghề làm báo