Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [tập] anbum (về ảnh, tem…)
  băng anbum (về nhạc, bài hát .. ) của cùng một nghệ sĩ
  this is one of the song from [onher latest album
  đây là một trong những bản hát trong băng anbum mới nhất của cô ta

  * Các từ tương tự:
  albumen, albumenize, albumin, albuminoid, albuminous, albuminuria, albuminuric