Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albumen /'ælbjʊmin/  /'ælbju:mən/

 • Danh từ
  lòng trắng (trứng)
  (thực vật)
  phôi nhũ

  * Các từ tương tự:
  albumenize