Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albumenize /æl'bju:mənaiz/  

  • Ngoại động từ
    phết một lớp anbumin (giấy ảnh)
    giấy abumin