Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albumin /'ælbjʊmin/  /'ælbju:min/

  • Danh từ
    anbumin

    * Các từ tương tự:
    albuminoid, albuminous, albuminuria, albuminuric