Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albuminuria /æl,bju:mi'njuəriə/  

  • Danh từ
    (y học)
    chứng đái anbumin