Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albuminous /æl'bju:minəs/  

  • Tính từ
    (thuộc) anbumin; có anbumin