Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

albuminoid /æl'bju:minɔid/  

  • Danh từ
    (hoá học)
    Anbuminoit
    Tính từ
    dạng anbumin