Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almanac /'ɔ:lmənæk/  

  • (cách viết khác almanack)
    niên lịch

    * Các từ tương tự:
    almanack