Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almanack /'ɔ:lmənæk/