Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuỗi nối tiếp; tiến trình
  describe the sequence of events
  mô tả diễn tiến của các sự kiện
  suốt đông hoa, suốt (chơi bài)
  (điện ảnh) lớp

  * Các từ tương tự:
  sequence of tenses, sequenced, sequencer