Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    tài liệu, tài liệu lưu trữ; lưu trữ (đ)

    * Các từ tương tự:
    archive attribute, archived file, archives