Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archives /'ɒ:kaivz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    văn thư lưu trữ
    sở lưu trữ