Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuyện kể; bài tường thuật
  thể văn kể chuyện; thể văn tường thuật
  a master of narrative
  một bậc thầy về thể văn kể chuyện
  phần tường thuật (trong một cuốn sách)
  trong cuốn tiểu thuyết có nhiều tường thuật hơn là đối thoại
  Tính từ
  dưới hình thức kể chuyện, dưới hình thức tường thuật;[thuộc hình thức] kể chuyện, [thuộc hình thức] tường thuật
  narrative literature
  văn kể chuyện (gồm truyện, tiểu thuyết)
  a writer of great narrative power
  một nhà văn có khả năng tường thuật lớn