Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) việc đặc phái