Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ghi âm, sự ghi hình (trên băng từ)
  during the recording of the show
  trong quá trình ghi âm và ghi hình buổi biễu diễn
  bản ghi âm, bản ghi hình
  make a video recording of a wedding
  thực hiện một bản ghi băng hình đám cưới