Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

data /'deitə/ /'dɑ:tə/  /'dætə/

 • Danh từ
  (số ít hoặc số nhiều)
  dữ kiện
  the data is (arebeing analysed
  dữ kiện đang được phân tích
  (máy điện toán) dữ liệu

  * Các từ tương tự:
  data access arrangement (DAA), data access method, data acquisition, data address, data aggregate, data analysis, data attribute, data bank, data bit