Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

statistics /stə'tistiks/  

 • Danh từ
  (số nhiều) số thống kê
  use statistics to support one's argument
  dùng số thống kê để xác nhận lý lẽ của mình
  (đgt số ít) thống kê học
  she's studying statistics at university
  chị ta đang theo học môn thống kê học ở trường đại học