Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

observation /,ɒbzə'vei∫n/