Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh cũng reflexion)
  sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại; hình phản chiếu, hình ảnh
  see one's reflection in the mirror
  nhìn hình ảnh của mình trong gương
  be a pale reflection of one's former self
  một hình ảnh nhợt nhạt của bản thân mình trước đây (sau trận ốm…)
  sự phản ánh
  your clothes are a reflection of your personality
  quần áo của anh phản ánh cá tính của anh
  sự suy nghĩ; điều suy nghĩ
  lost in reflection
  trầm ngâm suy nghĩ
  những suy nghĩ về quá khứ
  be a [back, poor, adverse] reflection on
  làm tổn hại đến thanh danh của; bao hàm ý trách mắng phê bình về
  your remarks are a reflection on me (on my character)
  những nhận xét của anh bao hàm ý phê bình tôi (ý phê bình tính nết của tôi)
  on reflection
  sau khi suy nghĩ kỹ
  she decidedon reflection, to accept the offer
  sau khi suy nghĩ kỹ chị ta quyết định chấp thuận lời đề nghị