Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

testament /'testəmənt/  

 • Danh từ
  chứng cứ, bằng chứng
  a testament to somebody's beliefs
  một bằng chứng về niềm tin của ai
  chúc thư, lời di chúc

  * Các từ tương tự:
  testamentary