Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

testimony /'testiməni/  /'testiməʊni/

  • Danh từ
    lời khai
    he was accused of false testimony
    nó bị kết tội là khai man
    bằng chứng, chứng cứ