Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pronouncement /prə'naʊnsmənt/  

  • Danh từ
    (on something)
    sự tuyên bố, sự công bố
    there has been no official pronouncement yet on the state of the President's health
    vẫn chưa có công bố chính thức về tình trạng sức khỏe của tổng thống