Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều dictums, dikta)
    châm ngôn
    lời phát biểu ý kiến chính thức (nhất là của quan tòa trước tòa)