Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỉ dụ
  by edict of the king
  theo chỉ dụ của nhà vua

  * Các từ tương tự:
  edictal