Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) chỉ dụ, (thuộc) sắc lệnh