Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordinance /'ɔ:dinəns/  

 • Danh từ
  lệnh; quy định
  những quy định của Hội đồng thành phố
  by ordinance of the mayor
  theo lệnh thị trưởng

  * Các từ tương tự:
  ordinance datum, ordinance survey