Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordinance datum /'ɔ:dnəns'deitəm/  

  • Danh từ
    mực mặt biển (được quy định để vẽ bản đồ)