Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordinance survey /'ɔ:dnəns'sə:vi/  

  • Danh từ
    sở đo đạc (của Anh)