Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promulgation /prɒml'geit∫n/  

  • Danh từ
    sự công bố, sự ban bố
    promulgation of a treaty
    sự công bố một hiệp ước