Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manifesto /,mæni'festəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều manifestos, manifestoes)
    bản tuyên ngôn