Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ) rất cấp bách; rất quan trọng
  it is imperative that we make a quick decision
  điều rất cấp bách là chúng ta có một quyết định nhanh chóng
  [có tính chất] mệnh lệnh
  an imperative tone of voice that had to be obeyed
  một giọng mệnh lệnh phải tuân theo
  the imperative mood (ngôn)
  lối mệnh lệnh
  Danh từ
  (ngôn) lối mệnh lệnh
  điều thiết yếu, điều cấp bách
  a moral imperative
  một điều thiết yếu về mặt đạo đức

  * Các từ tương tự:
  imperatively, imperativeness