Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indispensable /indi'spensəbl/  

 • Tính từ
  không thể thiếu được, thiết yếu
  airfood and water are indispensable to life
  không khí, thức ăn và nước là những thứ không thể thiếu đối với cuộc sống

  * Các từ tương tự:
  indispensableness